آموزش تعمیرات آیفون تصویری

(آموزش تشخیص خرابی برد مانیتور ها)

این آموزش فقط مربوط به تشخیص دادن خرابی برد ها مانیتور وتعویض آن میباشد 

توجه داشته باشید سیستم وکار کرد مانیتور های رنگی وسیاه سفید ایرانی موجود در بازار همه یکی هستند وکاربرد سیم ها یکی میباشد فقط 4سیم اصلی در بعضی آیفون ها برعکس ویا چند سیم تغیر میکند که به ترتیب سیم شماره یک (تصویر ) سیم دو (مثبت) وسیم سه (منفی) و سیم چهار (عمل رفت وبرگشت صدا ودربازکن) را انجام میدهد.

تعمیرات مانیتور

در مرحله اول باید از خراب بودن مانیتور اطمینان کامل حاصل شود.یعنی اینکه بدانیم خرابی دستگاه حتمآ از سیم کشی ساختمان نمیباشد برای این امر حتما مانیتور را توسط تستر و یا اینکه در صورت امکان مانیتور را به جلو درب منتقل کرده ومستقیمآ با پنل مورد آزمایش قرار دهیم.

پس از اطمینان از خرابی مانیتور می توان جهت رفع عیب اقدام کرد.

مانیتور روشن نمیشود LED خاموش است

در این حالت مانیتور هیچ عکس العملی نشان نمیدهد وled روی مانیتور نیز خاموش است .ابتدا از وصل بودن ولتاژ برق220ولت شهری اطمینان حاصل میکنیم وبعد از آن دستگاه راباز کرده وکانکتور ورودی تغذیه را ولتاژ میگیریم اگر ولتاژ220ولت نداشت سیم برق وکلیدon/offرا چک میکنیم و در غیر این صورت ولتاژ خروجی تغذیه که (در اکثر آیفون ها ولتاژ14 وبرخی15.65) را میگیریم ودر صورت نبودن ولتاز تغذیه را تعویض میکنیم

LEDروشن است

اگر LED روشن باشد ولی هیچ عملی انجام ندهد برد تغذیه سالم است چون ولتاژ خروجی دارد که در این صورت برد صدا باید  تعویض گردد

led چشمک میزند

مشگل از برد تغذیه میباشد تعویض شود

تصویر ندارد(صفحه سیاه است)

چنانچه مانیتور فقط تصویر نداشته باشد ابتدا کانکتور ورودی lcd روی برد صدا را ولتاژ میگیریم اگر ولتاژ نداشته باشیم برد صدا را تعویض میکنیم واگر ولتاژ 12ولت را داشته باشیم یا سیم کانکتور lcdقطع است ویا اینکه برد lcdخراب است

تصویر قطع نمیشود

چنانچه تصویر مانیتور قطع نمیشود ایراد در مرحله اول سلکتور قطع کن میباشد و در مرحله دوم برد صدا خراب میباشد که باید تعوض کرد(در صورت ارتقا برنامه آموزش فوق تخصصی تعمیر برد صدا وجود دارد)

تصویر آبی است

در حالت نداشتن تصویر ابتدا از سالم بودن کانکتور 4پین نری ورودی مانیتور و برد کفی وهمچنین کانکتور4پین ورودی برد صدا مانیتور اطمینان حاصل میکنیم وبعد از آن برد lcd باید تعویض شود/توجه داشته باشید احتمال خرابی برد صدا نیز وجود دارد که آموزش در قسمت تعمیر برد وجود دارد/

صدا قطع وصل میشود

در صورت قطع وصل شدن صدای رفت برگشت ابتدا از سالم بودن دسته گوشی و بند گوشی اطمینان حاصل میکنیم و درصورت سالم بودن سلکتور برد صدا را شستشو میدهیم ودر صورت بر طرف شدن سلکتور را تعویض میکنیم و در مرحله آخر برد صدا را تعویض میکنیم.

صدا قطع است

در صورتی که مانیتور زنگ میخورد و عمل درب بازکن را انجام میدهد ولی صدا قطع است از سالم بودن دسته گوشی و بند گوشی وسلکتور اطمینان حاصل کرده و بعد از آن برد صدا را تعویض کرده.

زنگ نمیخورد

اگر مانیتور صدای رفت برگشت داشته باشد و درب بازکن هم عمل کند ولی زنگ نخورد باید بردصدا را تعویض کرد.

صدای زنگ خراب است

ابتدا دسته گوشی باز شود واز صحت سالم بودن spاطمینان حاصل شود و به درستی در جای خودش باشد وسپس ولوم تنظیم زنگ را کنترل کنید ودر آخر برد صدا تعویض ود.

درب باز نمیکند

ابتدا تک سویچ دربازکن روی برد تست شود و سپس برد صدای مانیتور تعویض شود لازم به ذکر است در مانیتور های جدید الکتروپیک میتوان از خرابی در برد تغذیه باشد

 

عیب یابی پنل آیفون تصویری

تصویر ندارد

در برخی از آیفون ها برای داشتن تصویر نیاز به ترانس دارد پس در مرحله اول از سالم بودن ترانس برق اطمینان حاصل کنید در مرحله دوم برسی کنید کانکتور دوربین قطع نباشد مرحله بعدی ولتاژ گیری تغذیه دوربین است همان گونه که میدانید دوربین داری سه سیم که یکی تصویر به رنگ زرد ودیگری قرمز مثبت وسومین سیم مشگی که منفی میباشد برای ولتاژ گرفتن ابتدا باید تصویر مانیتور روشن باشد سپس از سیم قرمز ومشگی ولتاژ میگیریم که باید ولتاژ12ولت باشد چنانچه ولتاژ داشتیم دوربین خراب است وباید تعویض گردد واگر ولتاژ نبود ایراد در بردصوت پنل میباشد که باید تعویض یا تعمیر کرد

صدا از بیرون به داخل ندارد

میکروفن پنل تعویض شود ودر مرحله آخر برد صدا تعویض شود

صدا از داخل به بیرون ندارد

بلندگو پنل تعویض شود ودر مرحله آخر برد صدا تعویض شود


[/google_font]